[HPDGM][Spin-off]Summer Time Record

Title: Summer Time Record
Author: Yu
Genre: general, friendship
Warnings: Crossover, HP:EWE, Original characters :3
Rating: T
Theme song: Summer Time Record – JIN
Note: tặng seme :3

~*~*~*~

Cậu gặp hắn lần đầu tiên ở Hẻm Xéo, vào một trưa hè rực nắng và nóng đến kinh người của Luân Đôn. Continue reading